Nederlandse kust

De Nederlandse kust is dat deel van het vasteland of van eilanden dat tot aan de zee reikt en door de zee begrensd wordt. Het strand is dat deel van de kust dat bij (storm-)vloed onder water staat en bij eb droogvalt. Door de werking van de branding en zeestromen vindt op bepaalde plaatsen afbraak plaats, terwijl vooral bij vlakke, zanderige of kleiige kusten vaak aanslibbing plaatsvindt. De Nederlandse kustlengte bedraagt ongeveer 523 kilometer, waarvan 353 km Noordzeekust, de rest betreft de kust van de Waddenzee en de Westerschelde (Bron: Wikipedia).